top of page

R&B Builders and Constructors BV - privacyverklaring

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens essentieel is. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de GDPR) en de daarvan afgeleide wetgeving.

 

Verantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door R&B Builders and Constructors BV, Woluwelaan 141 B, 1831 Diegem, 0806.655.958. R&B Builders and Constructors BV wordt beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking volgens de GDPR, wat betekent dat R&B Builders and Constructors BV verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u zich in geval van vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking eenvoudig tot R&B Builders and Constructors BV kunt wenden:

R&B Builders and Constructors BV

Woluwelaan 141 B

1831 Diegem

ondernemingsnummer: 0806655958

Telefoon: 02/256.92.36

E-mail:info@rbbuilders.be

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:

Telefoon: 02/256.92.36

info@rbbuilders.be

 

Waarom en hoe verwerken wij uw gegevens?

De gegevens die R&B Builders and Constructors BV over u verwerkt en de manier waarop wij die gegevens verwerken, hangen vooral af van de reden waarom wij uw gegevens verwerken:

Als u op onze website een product koopt, bewaren wij uw identificatiegegevens, contactgegevens en factuurgegevens om de bestelling uit te voeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch gewist. Wij geven deze gegevens niet door aan derden.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies worden geplaatst om de website goed te laten functioneren. Uw gegevens of surfgedrag worden alleen bewaard als u daar toestemming voor geeft. Lees zeker ons cookiebeleid voor meer informatie.  

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, bewaren wij uw contactgegevens om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. U kunt zich te allen tijde afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief zelf (dan meldt u zich alleen af voor die specifieke nieuwsbrief), of via onze afmeldpagina (dan meldt u zich af voor alle communicatie van R&B Builders and Constructors BV), waarna wij uw gegevens direct verwijderen.

Wanneer u solliciteert op een vacature bij ons bedrijf, worden uw persoonsgegevens, CV en motivatiebrief opgevraagd om de sollicitatie te beoordelen. Deze gegevens worden binnen 4 weken na de sollicitatie verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het langer bewaren van de gegevens in functie van eventuele latere vacatures. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, noch buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt. 

In het geval dat R&B Builders and Constructors BV een inspectie ontvangt van de overheid, kunnen bepaalde gegevens ook door de inspectiediensten worden opgevraagd. In een dergelijk geval kan R&B Builders and Constructors BV verplicht zijn bepaalde gegevens aan de inspectie te verstrekken, om te voldoen aan de wettelijke verplichting om mee te werken aan de inspectie. 

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Tenzij hierboven anders vermeld, bewaren wij uw gegevens gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten)contractuele vorderingen (5 - 10 jaar). Vanwege ons legitieme belang bij prospectie kunnen wij tot twee jaar na uw laatste aankoop contact met u opnemen.

De gegevens die wij verwerken om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen worden 7 jaar bewaard zoals de wet voorschrijft.

Als u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, worden de betreffende gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens ook nodig hebben voor een ander doel en wij de gegevens in het kader van dat doel hebben verkregen.

 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens:

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en om aan onze boekhoudkundige verplichtingen te voldoen, heeft u de volgende rechten:

Recht op toegang: u heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw gegevens en de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, enz;

  • Recht op correctie: u heeft het recht om onmiddellijke correctie te vragen of onvolledige gegevens aan te vullen in geval van onjuiste gegevens;

  • Recht op beperking van de verwerking: als u het recht op rectificatie uitoefent, heeft u ook het recht ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken totdat uw gegevens weer correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt ook in de gevallen beschreven in artikel 17 van de GDPR (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in plaats daarvan het gebruik van uw gegevens te beperken. beperken - u heeft de gegevens nodig om een rechtsvordering te onderbouwen, terwijl wij deze gegevens verder niet nodig hebben voor de door ons beschreven doeleinden);

  • Recht op wissen: u hebt het recht om ons te verzoeken uw gegevens te wissen, wanneer deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar bestand en het daarmee samenhangende recht op overdracht van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar bestand.

U kunt deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudigweg te vragen naar info@rbbuilders.be.

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

  • Recht op bezwaar: u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via info@rbbuilders.be. R&B Builders and Constructors BV zal zo snel mogelijk aan dit verzoek voldoen, maar in de tussentijd heeft u ook het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen totdat uw verzoek is ingewilligd.  

 

Klachten

Indien u om welke reden dan ook een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).                                                                            decoratief marmerimitatie wandpaneel

bottom of page