top of page

decoratief marmerimitatie wandpaneel

Algemene verkoopsvoorwaarden van R&B BUILDERS AND CONSTRUCTORS BV/SRL (hieronder de “Verkoper”)

 

Artikel 1 - Algemeen

Onder Koper wordt verstaan de persoon die rechtsgeldig een rechtspersoon of een eigen bedrijf vertegenwoordigt of een Consument-Koper in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van economisch recht en die akkoord gaat met de bestelbon, de offerte of de dienstverleningsovereenkomst van de Verkoper.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Verkoper opgestelde overeenkomsten voor de verkoop van goederen of diensten, met inbegrip van eventuele nevendiensten. Deze algemene voorwaarden sluiten, bij gebrek aan schriftelijke aanvaarding, alle algemene en bijzondere voorwaarden uit die op de documenten van de Koper of van contractanten zijn gedrukt.

De bestelling vormt het contract en drukt de onherroepelijke instemming van de Koper uit.

Het contract moet het materiaal (met behulp van de coderingselementen van de productfiche) of de dienst (details van de diensten, vervaldatum, aanbetaling, enz.), de hoeveelheden, de termijnen, de plaats en, in voorkomend geval, het door de Koper gewenste leveringsschema specificeren.

Onder voorbehoud van tegenbewijs erkent de Koper een exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze algemene voorwaarden kunnen eveneens geraadpleegd worden op de website van de Verkoper – https://www.rbbuilders.be/algemene-verkoopsvoorwaarden 

Als één van de bepalingen van de algemene voorwaarden om welke reden dan ook ontoepasbaar of ongeldig zou worden verklaard, zal deze ontoepasbaarheid of ongeldigheid de toepassing of de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden niet beïnvloeden.

De nietigverklaring van één van de bedingen in de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de rest van de overeenkomst niet aan.

 

Artikel 2 - Orde

Alle bestellingen komen slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper

Elke wijziging van de bestelling door de Koper moet schriftelijk worden meegedeeld en moet uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard door de Verkoper.

De Koper wordt geacht de eigenschappen, technische kenmerken enz. van het goed of de dienst te kennen. Hij kiest het soort materiaal of dienst volgens zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.

De Koper erkent dat hij volledig is geïnformeerd over de kenmerken van de goederen en/of diensten en geen verdere informatie nodig heeft.

De in de offertes van de Verkoper vermelde prijzen blijven geldig gedurende dertig (30) dagen na de datum van de offerte, tenzij anders bepaald. De prijzen kunnen worden herzien. Elke wijziging van belastingen, sociale lasten, loonschalen, grondstofprijzen en prijzen van toeleveranciers die zich tussen de bestelling en de uitvoering ervan of tijdens de uitvoering van de bestelling voordoet, kan automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving tot een aanpassing van de oorspronkelijk overeengekomen prijs leiden.

Artikel 3 - Levering

Levertijden kunnen in samenspraak gewijzigd worden.

De Verkoper kan, als hij niet in staat is de bestelling of de aanvaarde dienst uit te voeren of deze uit te voeren binnen de gestelde termijn wegens overmacht, de uitvoering ervan opschorten of het contract beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

Het geleverde materiaal en de geleverde goederen, met inbegrip van die welke franco worden verzonden, reizen uitsluitend voor rekening, risico en gevaar van de Koper of de geadresseerden. In geval van verlies, vertraging of diefstal moet de Koper of de ontvanger zijn rechten doen gelden bij de onderneming die belast is met het vervoer en kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de vertraging of de diefstal. De goederen worden geacht te zijn goedgekeurd in onze magazijnen vóór verzending.

Op verzoek van de Koper kan het materiaal door de Verkoper worden geïnstalleerd tegen betaling volgens de tarieven die gelden op het ogenblik dat het contract wordt gesloten.

De Koper is verplicht om voor eigen rekening en risico de Verkoper op de hoogte te stellen van alle relevante details (waaronder de indeling van de lokalen, openingstijden, etc.) en om geschikte lokalen met alle noodzakelijke installaties en aansluitingen ter beschikking te stellen.

 

Artikel 4 - Klachten

Alle klachten over de goederen en leveringen moeten binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen en leveringen per aangetekend schrijven worden verzonden.

Tenzij de Koper binnen 3 werkdagen na de installatie door de Verkoper per aangetekend schrijven uitdrukkelijk bezwaar maakt, wordt de installatie geacht te zijn uitgevoerd overeenkomstig de bestelling van de Koper en volgens de regels van het vak.

 

Artikel 5 - Prijzen, termijnen en betalingsachterstanden

De geldende prijzen en tarieven zijn van kracht op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, waarvan de Koper erkent kennis te hebben genomen en ze aanvaard te hebben.

Alle facturen zijn betaalbaar in euro, contant of volgens de betalingstermijn opgegeven op de factuur.

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, behoudt de Verkoper zich het recht voor, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding en onverminderd alle rechten, de lopende prestaties op te schorten en van rechtswege en zonder andere formaliteiten betaling van alle verschuldigde bedragen te eisen.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur of elk bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling.

Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het bedrag in hoofdsom, interesten en kosten, met een minimumbedrag van 150 €, onverminderd de eventuele gerechtskosten.

Bovendien worden bij niet-betaling op de vervaldag alle onbetaalde facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Bovendien mag de betaling van de facturen in geen geval afhankelijk worden gesteld van de installatie of de eventuele werking van bepaalde apparatuur. De Verkoper is niet betrokken bij een eventueel geschil tussen een installateur en een opdrachtgever of andere partij.

 

Artikel 6 - Mogelijk herroepingsrecht

Als de Koper een Consument-Koper is en de overeenkomst wordt gesloten zonder fysieke aanwezigheid van de Verkoper en de Consument-Koper, beschikt deze laatste over een herroepingsrecht van veertien (14) dagen overeenkomstig de bepalingen van artikel VI. 47 van het Wetboek van economisch recht.

In dat geval mogen gedurende deze periode geen diensten worden verleend. Als de Consument-Koper vóór het verstrijken van deze termijn met de uitvoering wenst aan te vangen, dient hij dit uitdrukkelijk schriftelijk bij de Verkoper aan te vragen. Als de Consument-Koper besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht na de aanvang van de diensten, is hij een schadevergoeding verschuldigd naar evenredigheid van hetgeen door de Verkoper is geleverd tot het tijdstip waarop de Verkoper op de hoogte werd gesteld van het gebruik van het herroepingsrecht. Overeenkomstig artikel VI. 51 van het Wetboek van economisch recht wordt het bedrag berekend op basis van de contractuele prijs.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Consument-Koper op ondubbelzinnige wijze zijn beslissing kenbaar maken om de met de Verkoper gesloten overeenkomst te herroepen.

 

Artikel 7 - Contractbreuk

In geval van eenzijdige verbreking van het contract door de Koper behoudt de Verkoper zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te eisen gelijk aan 20% van het totale bedrag van de bestelling. De Consument-Koper kan bij overmacht de overeenkomst ontbinden zonder schadevergoeding. 

Wederkerigheidsclausule in het geval van Consument-Kopers: behalve in geval van overmacht, zal de Verkoper, in geval van niet-nakoming door de Verkoper van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst die schade toebrengt aan de Consument-Koper die voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt, na ontvangst van een ingebrekestelling waarop hij vijftien dagen niet heeft geantwoord, aan de Consument-Koper een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 20% van het totale bedrag van de bestelling.

 

Artikel 8 - Uitdrukkelijke ontbindende clausule

Als de Koper een van zijn verplichtingen, hoe gering ook, niet nakomt (met name in geval van niet-tijdige betaling), en indien hij deze situatie niet binnen 8 dagen na de ingebrekestelling verhelpt, heeft de Verkoper het recht hetzij de uitvoering van het contract te eisen, hetzij de verkoop ten nadele van de Koper te ontbinden.

In dat geval kan de Verkoper aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het totale bedrag van de verkoop.

In dit laatste geval is de Koper verplicht de goederen op eigen kosten aan de Verkoper te retourneren binnen 48 uur na de beëindiging van het contract.

Als de Koper dit nalaat, is de Verkoper gerechtigd de goederen zonder verdere formaliteit en op kosten van de Koper terug te (laten) nemen.

De voorgaande bepalingen gelden onverminderd alle andere rechten van de Verkoper en het recht om werkelijke schade te vorderen.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt haar eigendomsrecht op de verkochte goederen tot de volledige betaling van de prijs, inclusief eventuele extra’s (kosten, rente en boetes). Bijgevolg is het de Koper uitdrukkelijk verboden de goederen die het voorwerp uitmaken van het contract te verkopen, over te dragen, in pand te geven of in het algemeen te vervreemden voordat de rekening is vereffend.

De Koper is als enige verantwoordelijk voor het verlies, zelfs door toeval of overmacht, van het verkochte materiaal.

De Koper verbindt zich ertoe de Verkoper in kennis te stellen van elk beslag door een derde op het verkochte materiaal waarvan de prijs niet volledig is betaald.

Evenzo verbindt de Koper zich ertoe de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen als het geleverde en onbetaalde materiaal zich in door de Koper gehuurde lokalen bevindt.

De Koper verbindt zich ertoe de tekens, merktekens, nummers of andere identificatiemiddelen van de uitrusting, onderdelen en/of diensten niet te wijzigen, te verwijderen of te vervormen.

 

Artikel 10 - Garanties en aansprakelijkheid

De garanties van het door de Verkoper geleverde materiaal zijn beperkt tot die van haar leveranciers.

De in het contract vermelde diensten worden door de Verkoper uitgevoerd als middelenverbintenis, hoogstens als veiligheidsverbintenis, volgens de kennis en binnen de bestaande technische grenzen.

In geval van verkeerd gebruik van het materiaal, gebrek aan onderhoud of val van het materiaal kan de Koper de Verkoper in geen geval aansprakelijk stellen voor gebreken aan het materiaal.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

De creaties (computermedia, analyses, logo's, software, office tools, documentatie, enz.) van de Verkoper zijn beschermd door de wetgeving op de intellectuele eigendom en blijven haar volledige eigendom, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Deze creaties mogen door de Koper alleen worden gebruikt in het kader van de overeenkomsten die wederkerig zijn gesloten en alleen op Belgisch grondgebied, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper zal de Koper de ter beschikking gestelde computermedia, geschriften of andere middelen niet direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, reproduceren, aanpassen of wijzigen, verhandelen of verspreiden onder zijn personeelsleden of onder derden.

De Verkoper verklaart dat hij eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en diensten die aan de Koper worden verkocht en ter beschikking gesteld of dat hij van de derde eigenaar een recht van regelmatig gebruik van deze laatste heeft verkregen.

 

Artikel 12 - Geschillen en vorderingen

Alle betwistingen over de facturen moeten schriftelijk en aangetekend binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur (datum poststempel geldt als bewijs) aan de maatschappelijke zetel van de Verkoper worden gericht, op straffe van onontvankelijkheid.

Geschillen met betrekking tot de bestelde diensten moeten binnen 8 werkdagen na uitvoering per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de Verkoper worden voorgelegd, bij gebreke waarvan zij onontvankelijk zijn.

Claims voor verborgen gebreken moeten binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van het verkochte materiaal per aangetekend schrijven worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

de Verkoper is als enige bevoegd vorderingen wegens verborgen gebreken gegrond te verklaren. Als de vorderingen gegrond worden verklaard, heeft de Verkoper de keuze tussen een prijsvermindering of vervanging van het materiaal.

In geval van een zichtbaar gebrek of niet-conformiteit van het geleverde materiaal, naar behoren gecontroleerd en aanvaard door de Verkoper, kan de Koper, naar keuze van de Verkoper, een kosteloze vervanging of terugbetaling van het materiaal bekomen, met uitsluiting van elke schadevergoeding.

 

Artikel 13 - Overdracht

Met uitzondering van voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper zijn de overeenkomst en/of de daarin vermelde rechten en verplichtingen noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar door de Koper.

Indien de Verkoper vooraf schriftelijk heeft ingestemd met een overdracht van een contract namens de Koper, verbindt de Koper die de cessionaris is, zich ertoe de Verkoper hoofdelijk met de cedent te betalen voor alle bedragen die de cedent in hoofdsom of accessoir verschuldigd is uit hoofde van het overgedragen contract op de datum waarop de betrokken overdracht in werking treedt.

 

Artikel 14 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van een geschil is alleen het Belgische recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het Brusselse gebied bevoegd om het geschil te beslechten.

Alleen de Nederlandstalige tekst is bindend.

bottom of page